Välkommen att söka i Landstinget Jönköpings diarium

Här finns möjlighet att söka efter inkommande och utgående ärenden och handlingar som registrerats i diarium. Här finns också möjlighet att söka via datum. Uppgifterna blir tillgängliga ca 1 timme efter de registrerats.

Ett ärende som registrerats får ett årtal och ett nummer, det kallas ”diarienummer” (ex 2010/64).

Till ett ärende kan finnas flera handlingar. En handling kan vara inkommen, avgående eller upprättad. En handling kan också vara ett beslut i ett ärende som behandlats på sammanträde. Alla handlingar tilldelas ett nummer som föregås av årtal, ett handlingsnummer (ex 2010.1206). Det går bra att även söka handlingar genom att ange datum.

Handlingar är inte publicerade digitalt i diariet. Vill man veta mer om en handling eller ett ärende kan man kontakta den som är handläggare.

Vissa rubriker innehåller sorteringsmöjlighet.

Vid sökning kan begreppet >>PUL –skyddat<< visas. Det betyder att ett namn eller en uppgift har skyddats med stöd av personuppgiftslagen.

Ordet >>Sekretess<< kan också visas i sökresultatet. Det betyder att uppgifter är sekretessbelagda med stöd av offentlighets- och sekretesslagen.